Contractvoorbeelden

Aanpassing contracten met opdrachtnemers

Contracten met opdrachtnemers

Een belangrijk uitgangspunt bij het aanleveren van gegevens aan de BRO is dat u als bronhouder de feitelijke gegevenslevering aan de BRO kunt laten doen door uw uitvoerende opdrachtnemer. Die verplichting moet u opnemen in uw contracten met uw opdrachtnemers. Of u legt deze verplichting vast in een standaard bestek dat u bij opdrachtverlening hanteert. U kunt deze verplichting tot gegevenslevering geheel naar eigen inzicht inrichten. Het ministerie schrijft geen regels voor hoe u dat moet doen, want het ministerie kan immers niet treden in uw (privaatrechtelijke) contractsrelaties.

Om u toch, vrijblijvend, op weg te helpen, wijst het ministerie op de teksten in de zogeheten vraagspecificatie Design en Construct die Rijkswaterstaat in 2017 heeft gepubliceerd. De totale set staat hier. De levering van ondergrondgegevens vindt u in het document <vraagspecificatie-proces-denc-v4-4-tcm21-110133.pdf>, paragraaf 5.8. Uiteraard dient u zich te realiseren dat de doelstelling van deze teksten is om marktpartijen te informeren wat zij van Rijkswaterstaat kunnen verwachten. Ook moet u zich bewust zijn van de systematiek die Rijkswaterstaat in deze vraagspecificaties heeft gehanteerd, gebaseerd op de UAVgc, met een specifiek begrippenkader. Benadrukt wordt dat het uw eigen verantwoordelijkheid is om de goede contracten met uw opdrachtnemers af te sluiten. Aan dit modeldocument kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Rijkswaterstaat is niet aansprakelijk voor gebruik van de modellen, of onderdelen daarvan, door derden.

Ook wijzen wij u er op dat het onderdeel Dinodata, zoals door Rijkswaterstaat is gespecifieerd, buiten de werking van de Wet bro valt. Dit verwijst naar een afspraak die Rijkswaterstaat afzonderlijk met TNO heeft gemaakt. Mocht u ook gegevens aan DINO leveren of willen leveren, dan kunt u desgewenst een soortgelijke verplichting opnemen. Daarover maakt u dan zelf afspraken met TNO als de beheerder van DINO. Het ministerie van BZK staat hier geheel buiten.

RAW

Het ministerie van BZK is in gesprek met het CROW om het stelsel van RAW-bepalingen aan te passen op verplichte gegevenslevering op grond van de Wet bro. Als u van de RAW gebruik maakt, kunt u daar binnenkort op aansluiten. U wordt hierover tijdig geïnformeerd.

Disclaimer Contractvoorbeelden

Hoewel het streven van Rijkswaterstaat is om zoveel mogelijk de modellen te volgen, kan niet worden uitgesloten dat bij projecten - om uiteenlopende (projectspecifieke) redenen – wordt afgeweken van dit modeldocument. Een afwijking van dit modeldocument kan nimmer een grond zijn voor een juridische vordering; de projectspecifieke aanbestedings- en contractstukken zijn beslissend. Aan de modeldocumenten kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Rijkswaterstaat is niet aansprakelijk voor gebruik van de modellen, of onderdelen daarvan, door derden.