De BRO bevat gegevens over de diepe en ondiepe ondergrond. De gegevens bestaan uit registratieobjecten gegroepeerd in zes domeinen, zoals ‘Bodem- en grondonderzoek’ en ‘Grondwatergebruik’. Het vullen gebeurt in opeenvolgende tranches. De Programmastuurgroep adviseert, na overleg tussen afnemers en bronhouders, de minister over de registratieobjecten die in de volgende tranches beschikbaar komen. Onderstaande tabel toont de volledige structuur en inhoud van de BRO. Zodra er gegevens bekend zijn over een registratieobject, is het registratieobject aanklikbaar in onderstaande tabel.

Domein      

Registratieobject                                               

Deelverzameling                       

Bodem-

en grondonderzoek

Geotechnisch sondeeronderzoek

Geo-elektrisch onderzoek

Seismisch onderzoek

Booronderzoek

Bodemkundige
boormonsterbeschrijving

Bodemkundige boormonsteranalyse

Cultuurtechnische
boormonsterbeschrijving

Cultuurtechnische boormonsteranalyse

Geotechnische
boormonsterbeschrijving

Geotechnische boormonsteranalyse

Geologische
boormonsterbeschrijving

Geologische  boormonsteranalyse

Profielkuilonderzoek

Bodemkundige
profielkuilbeschrijving

Bodemkundige profielkuilmonsteranalyse

Bodemkwaliteit

Bodemmeetnet

Bodemsamenstellingsonderzoek

Grondwatermonitoring

Grondwatermonitoringnet

Grondwatermonitoringput

Grondwaterstandonderzoek

Grondwatersamenstellingsonderzoek

Synthese grondwaterkwaliteit

Synthese grondwaterkwantiteit

Grondwatergebruik

Grondwatergebruiksysteem

Grondwaterproductiedossier

Mijnbouwwet

Mijnbouwwetvergunning

Mijnbouwwet boorgatsysteem

Mijnbouwwet booronderzoek

Mijnbouwwet putsysteem

Mijnbouwwet productiedossier

Koolwaterstof reservedossier

Modellen

Bodem- en grondwatertrappenkaart

Geomorfologische kaart

Grondwaterdynamiek

Hydrogeologisch model (REGIS)

Digitaal Geologisch Model (DGM)

GeoTOP

 Digitaal Geologisch Model Diep

tranche 1                        tranche 2                       tranche 3                       tranche 4

Gegevens over doel, plaats en tijd

De gegevens in de BRO zijn eerder verzameld met een concreet doel, zoals het bouwen van een weg, het aanleggen van een dijk of het aanvragen van een vergunning. Naast dit doel is meestal ook de plek bekend waar de gegevens zijn verzameld, in de vorm van X-, Y- en Z-coördinaten. Soms gaan de gegevens over één tijdstip, zoals de uitkomst van een geotechnische sondering, soms over verschillende tijdstippen, zoals bij het monitoren van de grondwaterstand.

Gegevenscatalogus per object

In het Besluit bro is per registratieobject opgenomen op basis van welke ‘brondocumenten’ gegevens aangeleverd moeten worden aan de BRO. In een catalogus staat voor ieder registratieobject welke gegevens moeten worden aangeleverd en aan welke standaard ze moeten voldoen. Bijvoorbeeld: naast de meetgegevens moet het registratieobject Geotechnisch sondeeronderzoek informatie bevatten over het meetinstrument. In dit geval is dat een zogeheten ‘conus’. De catalogus is gereed op het moment dat de ministeriële regeling wordt vastgesteld.

Welke gegevens komen niet in de BRO?

Gegevens over parkeergarages, kelders, of tunnels, en kabels en leidingen komen niet in de BRO. Daarvoor bestaan andere registraties en regelingen, zoals de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netwerken (WION). Gegevens over bodemverontreinigingen zijn vooralsnog geen onderdeel van het huidige Programma BRO.