De BRO bevat gegevens over de diepe en ondiepe ondergrond. De gegevens bestaan uit registratieobjecten gegroepeerd in zes domeinen:

  • Bodem- en grondonderzoek

  • Bodemkwaliteit

  • Grondwatermonitoring

  • Grondwatergebruik

  • Mijnbouwwet

  • Modellen (bijv. bodem en geomorfologie)

Deze zes domeinen omvatten meerdere registratieobjecten die in de komende vier jaar in tranches zullen worden ingevoerd. De Programmastuurgroep adviseert, na overleg tussen afnemers en bronhouders, de minister over de registratieobjecten die in de volgende tranches beschikbaar komen.

Een link naar het meest recente overzicht van de registratieobjecten staat onderaan deze pagina.

Gegevens over doel, plaats en tijd

De gegevens in de BRO zijn eerder verzameld met een concreet doel, zoals het bouwen van een weg, het aanleggen van een dijk of het aanvragen van een vergunning. Naast dit doel is meestal ook de plek bekend waar de gegevens zijn verzameld, in de vorm van X-, Y- en Z-coördinaten. Soms gaan de gegevens over één tijdstip, zoals de uitkomst van een geotechnische sondering, soms over verschillende tijdstippen, zoals bij het monitoren van de grondwaterstand.

Gegevenscatalogus per object

In het Besluit bro is per registratieobject opgenomen op basis van welke ‘brondocumenten’ gegevens aangeleverd moeten worden aan de BRO. In een catalogus staat voor ieder registratieobject welke gegevens moeten worden aangeleverd en aan welke standaard ze moeten voldoen. Bijvoorbeeld: naast de meetgegevens moet het registratieobject Geotechnisch sondeeronderzoek informatie bevatten over het meetinstrument. In dit geval is dat een zogeheten ‘conus’. De catalogus is gereed op het moment dat de ministeriële regeling wordt vastgesteld.

Verplichte registratieobjecten sinds 1 januari 2018

Er bestaat sinds 1 januari 2018 een wettelijke verplichting voor het aanleveren en gebruiken van de eerste drie registratieobjecten. Hieronder een korte beschrijving van deze drie objecten. Zie voor een uitgebreide beschrijving en de catalogus de toegevoegde links.

Geotechnisch sondeeronderzoek

Het Geotechnisch Sondeeronderzoek is onderdeel van het domein Bodem- en grondonderzoek binnen de Landelijke Voorziening Basisregistratie Ondergrond. Tijdens het geotechnisch sondeeronderzoek wordt gemeten hoeveel weerstand de conus (kegelvormige punt op een staaf) op de weg naar beneden ondervindt. In Nederland worden deze gegevens grotendeels gebruikt voor het ontwerpen van funderingen, maar de resultaten kunnen ook veel breder worden ingezet.

Meer informatie: https://www.basisregistratieondergrond.nl/gegevens-in-de-bro/domein-bodem--en-grondonderzoek/geotechnisch-sondeeronderzoek

Booronderzoek – Bodemkundige boormonsterbeschrijving

Bodemkundige Boormonsterbeschrijving is onderdeel van het domein Bodem- en grondonderzoek binnen de Landelijke Voorziening Basisregistratie Ondergrond. Dit registratieobject geeft inzicht in de bodemkundige opbouw van het meest ondiepe deel van de bodem en ondergrond met behulp van een boring.

Meer informatie: https://www.basisregistratieondergrond.nl/gegevens-in-de-bro/domein-bodem--en-grondonderzoek/booronderzoek

Grondwatermonitoringput

Grondwatermonitoringput is één van de registratieobjecten in het domein grondwatermonitoring binnen de Landelijke Voorziening Basisregistratie Ondergrond. Het betreft de putconstructie die gebruikt wordt om onder andere de kwantiteit (grondwaterstanden) en de kwaliteit (samenstelling) van het grondwater te meten. De registratieobjecten ‘grondwaterkwaliteit’ en ‘grondwaterkwantiteit’ worden later toegevoegd in de BRO.
Meer informatie: https://www.basisregistratieondergrond.nl/gegevens-in-de-bro/domein-grondwatermonitoring/grondwatermonitoringput

Welke gegevens komen niet in de BRO?

Gegevens over parkeergarages, kelders, of tunnels, en kabels en leidingen komen niet in de BRO. Daarvoor bestaan andere registraties en regelingen, zoals de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netwerken (WION). Gegevens over bodemverontreinigingen zijn vooralsnog geen onderdeel van het huidige Programma BRO.