De Basisregistratie Ondergrond bevat steeds meer gegevens en modellen over de ondergrond. Bronhouders leveren deze gegevens per registratieobject aan. Deze registratieobjecten zijn gegroepeerd in zes domeinen: Bodem- en grondonderzoek, Bodemkwaliteit, Grondwatermonitoring, Grondwatergebruik, Mijnbouwwet en Modellen. De registratieobjecten worden de komende jaren in vier tranches ingevoerd. Hier vindt u de planning van alle registratieobjecten. Een gedetaileerde beschrijving per registratieobject vindt u onder de tranches in het menu.

Gegevens over doel, plaats en tijd

De gegevens in de BRO zijn eerder verzameld met een concreet doel, zoals het bouwen van een weg, het aanleggen van een dijk of het aanvragen van een vergunning. Naast dit doel is meestal ook de plek bekend waar de gegevens zijn verzameld, in de vorm van X-, Y- en Z-coördinaten. Soms gaan de gegevens over één tijdstip, zoals de uitkomst van een geotechnische sondering, soms over verschillende tijdstippen, zoals bij het monitoren van de grondwaterstand.

Gegevenscatalogus per object

In het Besluit bro is per registratieobject opgenomen op basis van welke ‘brondocumenten’ gegevens aangeleverd moeten worden aan de BRO. In een catalogus staat voor ieder registratieobject welke gegevens moeten worden aangeleverd en aan welke standaard ze moeten voldoen. Bijvoorbeeld: naast de meetgegevens moet het registratieobject Geotechnisch sondeeronderzoek informatie bevatten over het meetinstrument. In dit geval is dat een zogeheten ‘conus’. De catalogus is gereed op het moment dat de ministeriële regeling wordt vastgesteld.

Verplichte registratieobjecten sinds 1 januari 2018

Voor de registratieobjecten uit tranche 1 geldt sinds 1 januari 2018 een wettelijke verplichting. Dit houdt in dat u de bijbehorende drie registratieobjecten uit tranche 1 gestandaardiseerd en gevalideerd moet aanleveren en gebruiken. Bent u een gemeente, provincie of waterschap? Dan moet u aan de slag! Heeft u hierbij hulp nodig? Het implementatieteam staat voor u klaar en biedt ondersteuning om de BRO te implementeren binnen uw organisatie. Het team is beschikbaar van november 2018 tot eind juni 2019. De ambitie van het team is dat dan alle bronhouders zijn aangesloten bij de BRO. Ook biedt het team ondersteuning bij het aanleveren van de registratieobjecten.

Waar u zich op kunt voorbereiden

Op dit moment is het programma BRO bezig met het gereedmaken van de registratieobjecten uit tranche 2. Dit houdt bijvoorbeeld in dat er standaarden worden opgesteld. We kunnen uw hulp goed gebruiken bij de ontwikkeling van deze registratieobjecten. Om dit te faciliteren organiseren de verschillende teams o.a. publieke consultaties en sprintreviewsessies. Uw bijdrage stellen wij zeer op prijs, want samen maken we BRO! Bekijk de agenda en neem deel aan deze sessies! De beoogde datum van inwerkingtreding van tranche 2 is op 1 januari 2020.

Onder 'Planning Registratieobjecten' vindt u meer informatie over de planning van de registratieobjecten die de komende jaren in vier tranches worden ingevoerd. Ook kunt via het menu een gedetailleerde beschrijving van de registratieobjecten per tranche bekijken. Hiervoor klikt op de desbetreffende tranche.

Welke gegevens komen niet in de BRO?

Gegevens over parkeergarages, kelders, of tunnels, en kabels en leidingen komen niet in de BRO. Daarvoor bestaan andere registraties en regelingen, zoals de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netwerken (WION). Gegevens over bodemverontreinigingen zijn vooralsnog geen onderdeel van het huidige Programma BRO.