Planning registratieobjecten

De Basisregistratie Ondergrond bevat steeds meer gegevens en modellen over de ondergrond. Bronhouders leveren deze gegevens per registratieobject aan. De registratieobjecten worden de komende jaren in vier tranches ingevoerd. Hier vindt u meer informatie over de planning van de registratieobjecten.

Wettelijk verplicht

Voor de registratieobjecten uit tranche 1 geldt sinds 1 januari 2018 een wettelijke verplichting. Dit houdt in dat u de bijbehorende drie registratieobjecten uit tranche 1 gestandaardiseerd en gevalideerd moet aanleveren en gebruiken. Bent u een gemeente, provincie of waterschap? Dan moet u aan de slag! Heeft u hierbij hulp nodig? Het implementatieteam staat voor u klaar en biedt ondersteuning om de BRO te implementeren binnen uw organisatie. Het team is beschikbaar van november 2018 tot eind juni 2019. De ambitie van het team is dat dan alle bronhouders zijn aangesloten bij de BRO. Ook biedt het team ondersteuning bij het aanleveren van de registratieobjecten.

Waar u zich op kunt voorbereiden

Op dit moment is het programma BRO bezig met het gereedmaken van de registratieobjecten uit tranche 2. Dit houdt bijvoorbeeld in dat er standaarden worden opgesteld. We kunnen uw hulp goed gebruiken bij de ontwikkeling van deze registratieobjecten. Om dit te faciliteren organiseren de verschillende teams o.a. publieke consultaties en sprintreviewsessies. Uw bijdrage stellen wij zeer op prijs, want samen maken we BRO! Bekijk de agenda en neem deel aan deze sessies! De beoogde datum van inwerkingtreding van tranche 2 is op 1 januari 2020.

Planning

Per tranche wordt de regelgeving zo aangepast dat de nieuw toegevoegde registratieobjecten worden beschreven en waar nodig nieuwe bronhouders worden aangewezen. In onderstaande tabellen is per tranche een overzicht opgenomen van de registratieobjecten. Per bronhouder is een indicatie opgenomen of het registratieobject relevant is. Het gaat hier slechts om een indicatie. De bronhouder moet dit altijd zelf nog controleren.

Tranche 1

Tranche 1 is op 1 januari 2018 in werking getreden. Op dit moment moet u de bijbehorende drie registratieobjecten uit tranche 1 gestandaardiseerd en gevalideerd aanleveren en gebruiken. Deze drie registratieobjecten staan in onderstaande tabel. Alleen de inwerkingtreding van de mijnbouwwetvergunning wacht nog op het gereed komen van een aanpassing van de systemen bij de enige bronhouder: het Ministerie van EZK.

Bekijk de detailsgegevens per registratieobject uit tranche 1.

Registratieobjecten tranche 1
Tranche 1 Registratieobject Aanleverplicht geldt voor deze bronhouders:
Datum inwerkingtreding: 1 januari 2018 Geotechnisch sondeeronderzoek Gemeenten, Provincies, Waterschappen, Min. IenW, Min. BZK, Min. Defensie en Min. LNV

Booronderzoek - Bodemkundige Boormonsterbeschrijving

Gemeenten, Provincies, Waterschappen, Min. EZK, Min. IenW, Min. Defensie en Min. LNV

Grondwatermonitoringput

Gemeenten, Provincies, Waterschappen, Min. IenW, Min. Defensie en Min. LNV

Mijnbouwwetvergunning*

Min. EZK

* De inwerkingtreding wacht nog op het gereed komen van een aanpassing van de systemen bij de enige bronhouder: het Ministerie van EZK.

Tranche 2

Op dit moment is de BRO bezig met het gereed maken van de registratieobjecten uit tranche 2. De beoogde datum inwerkingtreding is 1 januari 2020. Vanaf deze datum is het wettelijk verplicht om onderstaande registratieobjecten gestandaardiseerd en gevalideerd te leveren en gebruiken.

Bekijk de detailsgegevens per registratieobject uit tranche 2.

Registratieobjecten tranche 2

Tranche 2 Registratieobject Aanleverplicht geldt voor deze bronhouders:
Datum inwerkingtreding: 1 januari 2020 Booronderzoek - Geotechnische  Boormonsterbeschrijving Gemeenten, Provincies, Waterschappen, Min. EZK, Min. IenW, Min. Defensie en Min. LNV
Booronderzoek - Geotechnische  Boormonsteranalyse

Gemeenten, Provincies, Waterschappen, Min. EZK, Min. IenW, Min. Defensie en Min. LNV

Wandonderzoek - Bodemkundige wandbeschrijving

Gemeenten, Provincies, Waterschappen, Min. EZK, Min. IenW, Min. Defensie en Min. LNV
Bodemkaart Min. LNV

Geomorfologische kaart

Min. LNV
REGIS II (Hydrogeologisch model) Min. BZK
GeoTOP Min. BZK
DGM (Digitaal Geologisch Model) Min. BZK

Tranche 3

De inhoud van tranche 3 is nog onderwerp van onderzoek. De verwachte datum inwerkingtreding staat op 1 januari 2021. De gegevens uit onderstaande tabel staan dus nog niet vast.

Bekijk de detailsgegevens per registratieobject uit tranche 3.

Registratieobjecten tranche 3
Tranche 3 Registratieobject Aanleverplicht geldt voor deze bronhouders:
Datum inwerkingtreding: 1 januari 2021 Booronderzoek - Bodemkundige Boormonsteranalyse Gemeenten, Provincies, Waterschappen, Min. EZK, Min. IenW, Min. Defensie en Min. LNV

Booronderzoek - Geologische  Boormonsterbeschrijving

Gemeenten, Provincies, Waterschappen, Min. EZK, Min. IenW, Min. Defensie en Min. LNV

Wandonderzoek- Bodemkundige wandmonsteranalyse

Gemeenten, Provincies, Waterschappen, Min. EZK, Min. IenW, Min. Defensie en Min. LNV
Grondwatermonitoringnet Gemeenten, Provincies, Waterschappen, Min. IenW, Min. Defensie en Min. LNV

Grondwaterstandonderzoek

Gemeenten, Provincies, Waterschappen, Min. IenW, Min. Defensie en Min. LNV
Grondwatersamenstellingsonderzoek Gemeenten, Provincies, Waterschappen, Min. IenW, Min. Defensie en Min. LNV

Tranche 4

Ook de inhoud van tranche 4 is nog onderwerp van onderzoek. De verwachte datum inwerkingtreding staat op 1 januari 2022. De gegevens uit onderstaande tabel staan dus nog niet vast.

Bekijk de detailsgegevens per registratieobject uit tranche 4.

Registratieobjecten tranche 4
Tranche 4 Registratieobject Aanleverplicht geldt voor deze bronhouders:
Datum inwerkingtreding: 1 januari 2022

Booronderzoek - Cultuurtechnische boormonsterbeschrijving

Gemeenten, Provincies, Waterschappen, Min. EZK, Min. IenW, Min. Defensie en Min. LNV

Booronderzoek - Cultuurtechnische boormonsteranalyse

Gemeenten, Provincies, Waterschappen, Min. EZK, Min. IenW, Min. Defensie en Min. LNV

Booronderzoek - Geologische boormonsteranalyse

Gemeenten, Provincies, Waterschappen, Min. EZK, Min. IenW, Min. Defensie en Min. LNV

Grondwatergebruiksysteem

Provincies, Waterschappen en Min. IenW
Grondwaterproductiedossier Provincies
Kaart Grondwaterdynamiek Min. LNV
DGM-diep Min. BZK

Registratieobjecten in onderzoek

De volgende registratieobjecten zijn in onderzoek (conform de scopewijzigingsprocedure). Besluitvorming over het al dan niet opnemen in een van deze tranches loopt via de Programmastuurgroep.

  • Bodemsamenstellingsonderzoek
  • Warmte Koude Opslag
  • Mijnbouwwet boorgatsysteem
  • Mijnbouwwet booronderzoek
  • Mijnbouwwet putsysteem
  • Mijnbouwwet productiedossier
  • Koolwaterstof reservedossier
  • Geo-elektrisch onderzoek
  • Seismisch onderzoek
  • Bodemverontreiniging-/saneringsgegevens

De Programmastuurgroep heeft eerder besloten om de registratieobjecten ‘synthese grondwaterkwaliteit’ en ‘Synthese grondwaterkwantiteit’ niet op te nemen in het programma. Het registratieobject ‘Bodemmeetnet’ is opgeheven, een deel van deze gegevens komt elders terug.