De Nederlandse ondergrond wordt intensief gebruikt, o.a. voor drinkwaterwinning, ondergronds transport en delfstoffenwinning. Ook is de toestand van de ondergrond van belang bij bovengrondse activiteiten zoals stedenbouw, woningbouw en de aanleg van infrastructuur. Bovendien komen er steeds meer gebruiksmogelijkheden van de ondergrond bij, zoals de winning van aardwarmte, de opslag van CO2 en warmte- en koudeopslag. Om goed onderbouwde beleidskeuzes te kunnen maken over het gebruik van de ondergrond, moet de overheid over de juiste gegevens beschikken. Daar gaat de BRO voor zorgen.

'We moeten bij de inrichting van de bovenwereld rekening houden met de gevolgen voor de bodem en ondergrond'
- Mary-Ann Schreurs, Wethouder van Innovatie en Design, Duurzaamheid en Cultuur, gemeente Eindhoven

Wat is de Basisregistratie Ondergrond en hoe werkt het?

De Basisregistratie Ondergrond is een verzameling met Nederlandse overheidsgegevens. Betrouwbare en makkelijk toegankelijke informatie over de ondergrond is essentieel voor goede besluitvorming over bereikbaarheid, duurzame energie, aardwarmte, waterveiligheid en de winning van drinkwater. Dat moet allemaal duurzaam, veilig en efficiënt gebeuren. Maar hoe komen die gegevens dan in de Landelijke Voorziening? Wie levert gegevens aan? Welke gegevens komen in de Basisregistratie Ondergrond (BRO)? Wie beoordeelt deze gegevens? Onderstaande video's leggen uit wat de BRO is, hoe het werken en geven antwoord op bovenstaande vragen.

Efficiëntere overheid

Informatie over de ondergrond is nu in beheer bij verschillende organisaties. Mede daardoor zijn de gegevens niet op dezelfde manier gedigitaliseerd, gestandaardiseerd en geharmoniseerd. De BRO breng alle gegevens op één plek bij elkaar en stelt ze via één loket beschikbaar. 

Dankzij de BRO kan de overheid efficiënter opereren. Informatie-uitwisseling tussen overheden verbetert, gegevens worden hergebruikt en dubbel onderzoek wordt voorkomen.

Betrokken partijen

Bij de invoering en het beheer van de BRO zijn de volgende partijen betrokken:

  • Registratiehouder: het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BKZ) is in de wet BRO aangewezen als registratiehouder en draagt daarmee de verantwoordelijkheid voor het besturen van de BRO. Het bepalen en creëren van de wettelijke, financiële en organisatorische kaders en voorwaarden voor de basisregistratie, en het toezien op een efficiënt en effectief gebruik ervan. IenM is tevens opdrachtgever voor de bouw en het beheer van de Landelijke Voorziening BRO.

  • De Programmastuurgroep adviseert de minister van BZK over het strategisch beheer van de BRO. In deze stuurgroep werkt het ministerie van BZK samen met medeoverheden, ketenpartners, kennisinstellingen en bedrijven. In de Programmastuurgroep zitten vertegenwoordigers van het ministerie van EZ, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Unie van Waterschappen (UvW), Interprovinciaal Overleg (IPO), Rijkswaterstaat (RWS), TNO Geologische Dienst Nederland (TNO-GDN), Wageningen Environmental Research (WENR), Vereniging van Waterbedrijven in Nederland (Vewin) en Platform Netbeheer Nederland (PNBH). De Programmastuurgroep wordt voorgezeten door de directeur Ruimtelijke Ordening van het Directoraat-Generaal Bestuur, Ruimte en Wonen (DBGRW). De Programmastuurgroep wordt ambtelijk ondersteund door een Programmabegeleidingsgroep en een Programmabureau met een programmamanager.
  • Bronhouders hebben een belangrijke rol in de vulling van de basisregistratie. De bronhouders van de BRO zijn bestuursorganen, zoals gemeenten, provincies, waterschappen, het ministerie van Economische Zaken  (EZ) en Rijkswaterstaat. Dit zijn meer dan 450 organisaties. Zij zijn verantwoordelijk voor het inwinnen en bijhouden van de gegevens in de BRO en voor het borgen van de kwaliteit van die gegevens. Onder meer naar aanleiding van ontvangen terugmeldingen.
     
  • TNO voert de feitelijke werkzaamheden met betrekking tot de inrichting en het beheer van de BRO uit. Dat gebeurt in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de minister binnen de kaders van de geldende wet- en regelgeving omtrent de BRO.