BRO in breder verband

De BRO staat niet op zichzelf, maar maakt onderdeel uit van bredere ontwikkelingen. De belangrijkste staan hieronder genoemd.

Stelsel van basisregistraties

De BRO is de laatste toevoeging aan het stelsel van basisregistraties. Dit stelsel bevat de gestandaardiseerde en gevalideerde basisgegevens van Nederland, die overheidsinstellingen gebruiken bij de uitvoering van hun taken. De overheid vraag niet opnieuw naar gegevens die al binnen het stelsel bekend zijn. Dit vermindert de administratieve lasten van burgers en bedrijven.

De Omgevingswet

De BRO draagt bij aan de hoogwaardige informatievoorziening die nodig is voor de uitvoering van de Omgevingswet. Om de hierin geboden beleidsvrijheid weloverwogen en juridisch onderbouwd te benutten, zijn goede gegevens nodig. Een Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) moet de juiste informatie gaan leveren aan het bevoegd gezag (het Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen). Het stelsel van basisregistraties – waaronder de BRO – is een essentiële bron voor het DSO.

Informatiehuizen

Binnen het DSO komen er tien informatiehuizen voor domeinspecifieke vraagstukken in het kader van de Omgevingswet, namelijk: Lucht, Water, Bodem en Ondergrond, Natuur, Externe Veiligheid, Geluid, Cultureel Erfgoed, Ruimte, Bouw en Afval. Net zoals andere basisregistraties ‘levert’ de BRO gegevens om die vraagstukken te kunnen adresseren. Ondergrondgegevens zijn immers relevant voor veel vraagstukken in de fysieke leefomgeving, waaronder bouw, ruimtelijke inrichting, cultureel erfgoed, natuur en archeologie.

Informatiehuis Water, Bodem en Ondergrond

De BRO krijgt een speciale relatie met het beoogde ‘Informatiehuis Bodem en Ondergrond’ (IHBO). Naar verwachting bevat het portaal van dit informatiehuis gevalideerde informatie uit de BRO, naast gegevens over kabels en leidingen, ondergrondse topografie, milieuhygiënische gegevens en archeologie.

Structuurvisie Ondergrond (STRONG)

Om de ondergrondse ruimte beter te ordenen, heeft het kabinet heeft eind 2016 het Ontwerp Structuurvisie Ondergrond (STRONG) aan de Tweede Kamer aangeboden. De Rijksoverheid ontwikkelt daarin een samenhangend beleid voor activiteiten in de ondergrond, zoals de winning van grondwater, delfstoffen en aardwarmte en de opslag van CO2, aardgas en bodemenergie. Zo wordt het mogelijk ruimtelijke activiteiten van nationaal belang, zoals aardwarmtewinning en gasopslag, af te wegen tegen andere functies in een gebied. Uiteraard zijn hiervoor goede gegevens nodig, o.a. afkomstig uit de BRO. Bekijk dit filmpje voor meer informatie over STRONG en ondergrondgegevens.

INSPIRE

Een deel van de registratieobjecten van de BRO valt onder de Europese richtlijn INSPIRE, die een geïntegreerd milieubeleid mogelijk maakt. Deze richtlijn schrijft voor welke gegevens beschikbaar moeten worden gemaakt voor burgers en bedrijven en hoe, namelijk inclusief zoek-, raadpleeg-, download- en verwerkingsdiensten. De implementatie van de BRO omvat ook de ‘vertaling’ van BRO-gegevens naar INSPIRE-voorschriften. Afzonderlijke bronhouders hoeven daar geen voorzieningen voor te treffen.

Kennis- en Innovatieprogramma Bodem & Ondergrond (KIBO)

Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen maken bestuurlijke afspraken over afwegingen op regionaal en lokaal niveau, bijvoorbeeld over de toepassing van bodemenergie. Alle hiervoor benodigde kennis ontwikkelt het ministerie van IenM in het Kennis- en Innovatieprogramma Bodem & Ondergrond (KIBO). De BRO fungeert als bron van ondergrondgegevens.