Kosten en baten

De effecten van de BRO op de welvaart van Nederland zijn in kaart gebracht met een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA). Hieronder staan kort de belangrijkste resultaten opgesomd. Voor het volledige document, zie onderaan deze pagina.

Financiële baten

 • Efficiëntere werkprocessen bij bedrijfsleven en overheid. Mede door het principe van eenmalig inwinnen en meervoudig gebruiken van ondergrondgegevens.
 • Lagere onderzoekskosten en lagere faalkosten bij grote projecten in de fysieke leefomgeving, zoals de aanleg van infrastructuur en waterkeringen. Mede door de landelijke beschikbaarheid van gestandaardiseerde en geharmoniseerde informatie over de ondergrond.
   

‘De BRO helpt door 2-5% faalkostenreductie in de bouw en het terugdringen van onnodige procedures’
- Maxime Verhagen, voorzitter Bouwend Nederland

Maatschappelijke effecten

 • Groter gebruiksgemak bij het zoeken, raadplegen, downloaden en verwerken van ondergrondgegevens voor bronhouders en gebruikers van de BRO, zoals waterschappen, gemeenten, provincies en advies- en ingenieursbureaus.
 • Betere ruimtelijke planvorming in relatie tot de ondergrond, doordat er informatie over de ondergrond op één punt beschikbaar is.
 • Grotere veiligheid door verkleining van ondergrondgerelateerde risico’s en calamiteiten, zoals lekkage van tunnels en verzakking van gebouwen.
 • Betere gegevensuitwisseling binnen Europa, omdat standaardisatie via de BRO bijdraagt aan Europese verplichtingen vanuit Kaderrichtlijn INSPIRE en Kaderrichtlijn Water.
 • Stimulans voor economische activiteiten, omdat beschikbaarheid van open data ondernemers stimuleert om nieuwe diensten en toepassingen te ontwikkelen.
 • Vereenvoudiging van toezicht- en handhavingstakenomdat gegevens geharmoniseerd zijn, zijn deze makkelijker te gebruiken om rechtmatigheid van activiteiten te controleren. Tevens geeft dit de mogelijkheid van crossreferentie: de confrontatie van gegevens om te controleren of ze voldoen aan afgesproken (wettelijke) kwaliteitseisen. 
 • Betere kwaliteit van beleidsvoorbereiding, onder andere door betere bodem- en grondwaterkaarten.
   

‘De BRO is goed voor de economie en goed voor de werkgelegenheid’
Ed Nijpels, voorzitter GeoBusiness Nederland

Eenmalig structurele kosten

De kosten voor de BRO bestaan uit twee componenten:

 • De eenmalige implementatie
 • Het structurele beheer

Voor de Landelijke Voorziening BRO worden de kosten gefinancierd door het Rijk uit het reguliere budget voor het Geo-Informatie Programma (GIP). De kosten die bronhouders en gebruikers maken voor de implementatie van de BRO en het gebruik, dragen zij zelf. Tegenover de kosten staan de baten van het gebruik van de BRO, die naar verwachting de kosten ruim zullen overtreffen.

Verdeling van kosten en baten

Uit deze analyse blijkt dat de BRO circa 10 miljoen euro oplevert. Voor een individueel registratieobject kan het saldo van kosten en baten anders uitpakken dan voor de BRO als geheel. Ook is het mogelijk dat de baten bij een andere ketenpartner terechtkomen dan degene die de kosten heeft gemaakt. Vandaar dat voor iedere registratieobject in de ontwerpfase een aparte kosten-batenanalyse wordt gemaakt. Op basis daarvan maken de betrokken ketenpartners afspraken over de verdeling van kosten. Bij een onevenwichtige verdeling zoeken het Rijk en de mede-overheden in redelijkheid en billijkheid naar een alternatieve verdeling.