Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Hoe gaat het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) om met uw persoonsgegevens?

BZK gebruikt uw e-mailadres alleen voor het beantwoorden van uw vraag.

Bewaren persoonsgegevens

BZK bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het beantwoorden van uw vraag. Daarna worden de gegevens vernietigd, tenzij BZK de gegevens nodig heeft voor opsporing. Bijvoorbeeld als iemand via de site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens

Uw vraag wordt door ons accountteam beantwoord. Wij delen uw gegevens niet met derden. In geval van misbruik of strafbare uitingen kan een strafrechtelijk onderzoek volgen.

Beveiligen Persoonsgegevens

BZK voldoet technisch en functioneel aan de eisen die gesteld worden aan het beveiligen van uw gegevens . Ook de vraagafhandeling is zo ingericht dat alleen de noodzakelijke medewerkers toegang hebben tot de gegevens.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze regels worden ook uw rechten beschreven met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Uw rechten

Het verwerken van uw persoonsgegevens stopt nadat wij uw vraag beantwoord hebben. U heeft het recht ons te verzoeken om inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, en/of te beperken, en/of uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen.

Om gebruik te maken van uw rechten om persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen, dient u een verzoek in te dienen bij de privacy officer van het betreffende ministerie. De contactgegevens van de ministeries vindt u op hun pagina’s , onder het kopje Privacy.