De Basisregistratie Ondergrond (BRO) geeft vanaf 1 januari 2018 steeds beter inzicht in de kansen, opgaven en risico’s in de ondergrond. Hiermee zijn overheden beter toegerust voor de actuele maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie en klimaatadaptatie. Het ministerie heeft daarom geïnvesteerd in zogenaamde Proof of Concepts (PoC's). Tevens resulteert de BRO ook in een verbetering van geo-risicomanagement en minder faalkosten bij projecten. Daarnaast leidt de registratie tot een kwaliteitsimpuls van geotechnisch onderzoek.

Proof of Concepts BRO

Het ministerie van BZK (voorheen IenM), Rijkswaterstaat, Deltares, TNO, Kadaster, Geodan, Future Insight en Arcadis bundelen sinds medio 2017 hun kennis en expertise voor diverse pilots met de BRO binnen lopende ruimtelijke projecten. Met deze Proof of Concepts wordt voor uiteenlopende projecten de meerwaarde van tijdig en gecombineerd gebruik van ondergrondgegevens uit de BRO inzichtelijk gemaakt.

In 2017 zijn diverse projecten uit het Infrafonds en Deltafonds vertaald naar PoC's. Deze projecten bevinden zich in verschillende planfasen van het MIRT-proces, dus van onderzoek tot en met realisatie.

Schema Proof of Concepts

Bekijk hier een overzicht van de PoC's die momenteel worden uitgevoerd of reeds afgerond zijn. Via linkjes in de kaart kunnen de verschillende PoC's online bekeken worden. Voor de nieuwe PoC's BRO in 2018 worden momenteel gesprekken gevoerd in relatie tot de nieuwe Omgevingswet (Omgevingsvisies). Hierbij ligt de focus op de kansen en opgaven van de ondergrond bij maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie, klimaatadaptatie en de verstedelijkings- / verdichtingsopgave.

Value Management BRO

Bij het opstellen van de Proof of Concepts wordt gebruik gemaakt van Value Management. Dit is een gestructureerde, multidisciplinaire aanpak om de waarde van een product, proces of plan te verbeteren. Bij de PoC's BRO richt de waardeverbetering zich op vier verschillende aspecten:

  1. Inzichtelijk maken hoe tijdig en gecombineerd gebruik van ondergrond gegevens resulteert in het benutten van kansen vanuit de ondergrond voor maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie, klimaatadaptatie en de verstedelijkings-/verdichtingsopgave.
  2. Inzichtelijk maken in hoeverre de BRO bijdraagt aan een reductie van faalkosten bij projecten;
  3. Inzichtelijk maken in hoeverre de BRO bijdraagt aan het verbeteren van projectspecifiek geo-risicomanagement;
  4. De functionele prestatie van datacollectie en dataontsluiting binnen de BRO en binnen de projecten op elkaar afstemmen en waar mogelijk verbeteren.